AKADEMIA LIDERÓW

   Aby sprostać wyzwaniom współczesności, przygotowując szkolenia dla kadry zarządzającej, posłużyliśmy się m.in. wynikami badań Deloitte – międzynarodowej sieci spółek handlowych świadczących usługi doradcze 
i audytorskie; wieloletnią wymianą doświadczeń współpracą z liderami firm rodzinnych zrzeszonych w stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz praktyką we własnych biznesach.

Lider to osoba stojąca (a raczej krocząca) na czele zespołu, posiadająca kompetencje przywódcze: wiedzę, umiejętności, cechy osobowości i charakter. Lider to przywódca prowadzący zespół w określony sposób do określonego celu.

Przywództwo to przewodzenie zespołom w drodze do wyznaczonego celu. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowywanie i skuteczne komunikowanie wizji przyszłości organizacji, oraz wyznaczanie kierunku działań zespołu. Przywództwo to wyzwalanie w ludziach energii i odwagi poprzez docenianie, rozwijanie talentów, wspieranie w rozwoju i inspirowanie do działania. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia kreatywnych zmian i innowacyjnych rozwiązań.

Efektywność  to stałe i systematyczne uzyskiwanie wysokiej jakości wyników pracy przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i zachowaniu dobrostanu psychicznego członków zespołu.

Strategia to sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować misję i cele strategiczne. Strategia odzwierciedla główne kierunki i zakres rozwoju

przedsiębiorstwa.

 

 

STRATEGIA 

Przyjmowanie szerokiej perspektywy :

 • Rozumienie sytuacji firmy w długiej perspektywie czasowej
  i w szerokim kontekście biznesowym,

 • dokonywanie właściwej oceny mocnych i słabych stron oraz możliwości rozwoju firmy,

 • dostrzeganie potencjalnych szans i ograniczeń,

 • rozumienie trendów rynkowych i umiejętność ich wykorzystywania do rozwoju biznesu.

Tworzenie i realizacja wizji:

 • Formułowanie i prezentacja jasnej wizji rozwoju organizacji i jej realizacja z determinacją i pasją;
 • Przekładanie wizji na jasną strategię biznesową, spójne cele i plany działania.

Nastawienie na wzrost wartości firmy

 • Formułowanie i prezentacja jasnej wizji rozwoju organizacji i jej realizacja,
 • prezentowanie silnego nastawienia na sukces organizacji i budowanie jej mocnej pozycji na rynku,
 • tworzenie ambitnych celów i dążenie do ich realizacji,
 • dostrzeganie nowych możliwości biznesowych i skuteczne ich wykorzystywanie do budowania wzrostu i przewagi konkurencyjnej firmy,
 • wspieranie innowacyjnych rozwiązań.

Perspektywa finansowa:

 • Wykorzystywanie analizy finansowej do oceny strategicznych możliwości biznesowych oraz podejmowania kluczowych decyzji związanych z działaniem firmy.

PRZYWÓDZTWO

Budowanie firmy opartej na wartościach

 • Budowanie stabilnej przyszłości firmy w perspektywie długoterminowej;
 • działanie i przewodzenie w oparciu o wartości takie jak:
  szacunek dla różnorodności, etyka, równe prawa

Przewodzenie zmianom

 • Dostrzeganie i promowanie korzyści wynikające ze zmian i ich inicjowanie
  w organizacji;
 • tworzenie pozytywnego klimatu (nastawienia) wobec zmiany;
 • dostrzeganie ryzyka związanego ze zmianami i przyjmowanie odpowiedzialności za przeciwdziałanie ich negatywnym konsekwencjom.

Wywieranie wpływu

 • Jasne i przekonujące przedstawianie idei oraz komunikowanie wizji rozwoju
  biznesu;
 • wywieranie realnego wpływu na opinie i działania innych;
 • skuteczne angażowanie innych w wypracowanie pomysłów i realizację projektów;
 • wykazywanie wysokiego poziomu energii, pasji i zaangażowania.

Rozwijanie talentów

 • Tworzenie pozytywnego klimatu i warunków dla współpracy i rozwoju innych;
 • wyłanianie i promowanie utalentowanych pracowników;
 • wychowywanie następców poprzez delegowanie zadań i dzielenie się uprawnieniami.

EFEKTYWNOŚĆ

Budowanie efektywnych relacji

 • Dbałość o budowanie sieci efektywnych relacji wewnątrz i poza organizacją;
 • działanie w sposób etyczny i wiarygodny;
 • prezentowanie wysokiego poziomu spójności pomiędzy deklaracjami a podejmowanymi działaniami.

Elastyczność w działaniu

 • Efektywne i konstruktywne działanie także w warunkach stresu i presji;
 • szybkie dostosowywanie się do nowych okoliczności biznesowych również
  w sytuacjach niepewności;
 • posiadanie wysokiej inteligencji emocjonalnej.