Coaching

Czym jest coaching,

kim jest coach?

Coaching jest formą pracy z drugim człowiekiem, która służyć ma szybszemu osiągnięciu celu wyznaczonego sobie samej przez osobę coachowaną.
Osoba pracująca z coachem zawsze sama wyznacza temat i cel pracy. Sama decyduje także o tempie działań i samodzielnie pracuje między sesjami.  Dzięki coachingowi poszerza samoświadomość, konkretyzuje cele, optymalizuje działania, podejmuje trafne decyzje i pełniej korzysta ze swoich umiejętności i talentów. 

Istotą coachingu jest życzliwa rozmowa – bez oceniania, doradzania czy pouczania.  Coach zadaje właściwe pytania, czuwa nad strukturą, celem i komfortowym dla klienta klimatem. Klimat bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji i zaufania jest nieodzownym elementem procesu coachingowego

„Coach jest tym, który PYTA a klient jest tym, który WIE.”

Klient wypowiadając się na temat swoich spraw, odpowiadając na pytania, których często nigdy wcześniej nie słyszał – odnajduje, porządkuje i układa posiadaną wiedzę w nieco innych sposób niż do tej pory. Dzięki temu uzyskuje do niej lepszy dostęp, a to sprawia, że szybciej podejmuje najlepsze dla siebie decyzje i rusza w drogę do wyznaczonego przez siebie celu. Rolą Coacha jest uważne towarzyszenie Klientowi w tym procesie.

Klient jest ekspertem od własnego życia pod każdym względem – dlatego coach nigdy nie ocenia, nie doradza, nie poucza, nie naprawia. Coach pyta i słucha z ufnością i wiarą, że osoba coachowana  znajdzie
najlepsze dla siebie rozwiązanie… (i znajduje! 🙂
. Coach zadając właściwe pytania pozwala spojrzeć na sprawy z innej strony, poszerzyć pole widzenia, dostrzegać i uświadamiać posiadane zasoby, zmienić sposób myślenia – dzięki temu każdy może osiągnąć wyjątkowe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.

Każde słowo wypowiedziane podczas sesji coachingowej jest poufne, chroni je tajemnica podobna do tajemnic kancelarii notarialnych, konfesjonałów, szwajcarskich banków i najbardziej zaufanych przyjaciół

Coach to coach

i nie ma jak dotąd polskiego odpowiednika tego słowa… coach to nie trener, nauczyciel, doradca, ani mentor ani terapeuta ani konsultant. Znalezienie odpowiednika tego słowa w języku polskim jest niemożliwe a tłumaczenie słowa „coach” jako „trener” całkowicie zatraca jego sens.

Zadaniem coacha nie jest trenowanie, ani nauczanie ani motywowanie… Coach to ktoś, kto zadaje właściwe pytania, dotyczące głębi spraw i niczego nie sugerujące – tak, aby osoba coachowana sama wypracowała właściwe dla siebie rozwiązania.

Coach korzysta ze specyficznych – stricte coachingowych narzędzi, struktur i warsztatu, które służą osiąganiu celu, wyznaczonego przez osobę coachowaną. Jest to warunek nieodzowny i konieczny, by proces coachingowy mógł zaistnieć. Coach nie szuka w PRZESZŁOŚCI przyczyn czy powodów, zadaniem coacha jest wydobycie najlepszych, najcenniejszych zasobów klienta, na bazie których klient buduje swoją PRZYSZŁOŚĆ.

Coaching jest stosunkowo nową dziedziną (lata 60-te XX w.), chociaż niektórzy uważają Sokratesa za pierwszego coacha. Sokrates skłaniał bowiem swoich uczniów do myślenia zadając im „trafne pytania”. W latach 80-tych stopniowo wyłoniły się dwa jego główne nurty – biznesowy oraz osobisty.
Coaching w obszarze biznesowym, dotyczący rozwoju kompetencji menedżera podzielił się na: professional coaching, executive coaching, lidership coaching i inne.
Coaching biznesowy znakomicie sprawdza się w firmach
i w zespołach np. w obszarach:

– rozwijania umiejętności zarządczych kadry kierowniczej,
– zwiększanie wydajności pracy osób i zespołów,
– budowanie zespołów,
– zarządzanie procesem zmian,
– wzmacnianie motywacji do osiągania jak najlepszych wyników,
– pracy nad obszarami „do rozwoju”, wskazanymi podczas oceny wyników pracy.

Coaching w obszarze indywidualnym, dotyczący rozwoju osobistego, relacji, zdrowia, rozwoju intelektualnego, finansów czy duchowości podzielił się na: personal coaching, life coaching, health coaching i inne.

W latach 90-tych pojawiła się w obszarze coachingu wielokulturowość biznesu, która w pierwszej dekadzie XXI wieku poszerzyła się
o diversity – różnorodność. Diversity coaching obejmuje m.in. płeć
i orientacją seksualną (gender).

 

 

.

Przykładowe tematy i zakres coachingu biznesowego
– indywidualnego lub zespołowego:

Wizja firmy i wyznaczanie celów strategicznych,
Zamiana pomysłów na konkrety – opracowywanie strategii rozwoju,
Zarządzanie zmianą,
Określenie potrzeb rozwojowych (szkoleniowych, treningowych, coachingowych) kadry zarządzającej i zespołu pracowników,
Zwiększenie wydajności zespołów,
Budowanie i integracja zespołów,
Komunikacja i porozumiewanie w zespołach,
Motywacja i motywowanie zespołu,
Organizacja pracy w zespołach zadaniowych lub funkcjonalnych…
Prokrastynacja i złodzieje czasu,
Praca z trudnym klientem i obsługa reklamacji,

 

 

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń, tak by przybliżyć ich do wyznaczonego celu, a także ułatwić im bardziej efektywne funkcjonowanie w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”      Robert Dilts

„W ramach coachingu wyodrębnia się executive coaching, coaching zespołowy, grupowy, coaching kariery czy coaching życiowy. Jednakże stosowany proces w większości wypadków pozostaje taki sam, stąd też wszystkie te kategorie można ogólnie nazwać coachingiem skierowanym na poprawę efektywności.”       
Carol Wilson

„Coaching jest procesem, dzięki któremu człowiek odnajduje
i wdraża rozwiązania najbardziej zgodne ze swoim światopoglądem i adekwatne dla siebie samego. Osiąga się to dzięki dialogowi, który pomaga coachowanemu dojrzeć nowe perspektywy i lepiej zrozumieć własne myśli, emocje i działania, jak również zrozumieć ludzi i sytuacje dziejące się wokół”

Carol Wilson

„Coaching jest towarzyszeniem klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

International Coach Federation

Czas

Pozbycie się niepotrzebnych zachowań, schematów myślowych
i nawyków zajmuje około sześciu tygodni – tyle samo potrzebujemy do zdobycia i utrwalenia nowych. Proces ten można przyspieszyć dzięki użyciu narzędzi artecoachingowych i programowania neurolingwistycznego. Idealnie jest gdy sesje odbywają się co jeden lub dwa tygodnie – gdy sesje są zbyt odsunięte w czasie istnieje ryzyko spadku motywacji i cały proces może pójść na marne. Wiele dobrego dzieje się między sesjami, kiedy Klient wykorzystuje swoją wiedzę i realizuje postawione sobie zadania.

Czas trwania sesji coachingowej

Przeciętna sesja coachingowa trwa od godziny do dwóch godzin. Sesje coachingowe, które trwają ponad 2 godziny zawierają ćwiczenia, gry i elementy „luźnej rozmowy”.

O długości sesji, częstotliwości spotkań i tempie pracy decyduje Klient.