Zarządzanie strategiczne PDF Drukuj Email

 

 

Zarządzanie strategiczne i myślenie systemowe

11-12 sierpnia 2018 r. we Wrocławiu

zapisy...


Warsztaty dla praktyków zarządzania, zarówno dla tych, którzy chcą poznać jak i tych, którzy chcą odświeżyć umiejętności stosowania narzędzi do przygotowania i skutecznego wdrażania strategii.
Będziemy zajmować się podstawami zarządzania przez misję i wartości w ujęciu systemowym (piramida Dieltsa), analizą kluczowych czynników sukcesu, analizą SWOT/TOWS (wersja pełna umożliwiająca wyłonienie celów strategicznych), analizą "siedmiu rynków", prostym komunikowaniem strategii z wykorzystaniem mapy strategii ze Zrównoważonej Karty Wyników (Balance Scorecard), podstawowymi narzędziami do wdrażania zmian w firmach. Twarde narzędzia biznesowe wzbogacimy o gry strategiczne i artecoaching.

.....................

- Liderzy i ich rola w kreowaniu i komunikowaniu wizji rozwoju i zmian,

- Misja i wartości – jak wykorzystać w zarządzaniu firmą,

- Wyznaczanie celów strategicznych,

- Kluczowe czynniki sukcesu,

- Otoczenie strategiczne firmy jako integralna część systemu,

- Konstruowanie strategii i jej komunikowanie zrozumiałe dla pracowników wszystkich szczebli,

- Zarządzanie ludźmi w procesie zmian;- Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu,

- Analiza 7-u Rynków,

- Analiza SWOT/TOWS

- Mapa Strategii - Strategiczna Karta Wyników (BSC Nortona i Kaplana),

- Myślenie systemowe wg P.M. Senge'a,

- Zarządzanie przez cele i wartości w ujęciu systemowym - model uczenia się i zmian R. Dieltsa (piramida),

- Badanie doceniające D.Cooperridera,

- Metody coachingowe: Points Of You, GROW J.Whitmore'a, Artecoaching,

- Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P.Lencioni;na POZIOMIE WIEDZY


Zapoznanie ze sprawdzonymi narzędziami konstruowania strategii i jej wdrażania


na POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI


Wzmocnienie umiejętności zarządzania strategicznego i myślenia systemowego:

- Analiza strategiczna firmy,

- Wyznaczanie celów i strategii ich osiągania,

- Prezentowanie wizji i strategii w sposób zrozumiały dla pracowników każdego szczebla,

- Skuteczne komunikowanie strategii poprzez tworzenie map Strategicznej Karty Wyników,

- Zarządzanie zespołem w procesie zmian;

POZIOMIE POSTAW


- Wzmocnienie myślenia systemowego i postawy patrzenia na firmę z różnych perspektyw,

- Jeszcze lepsze rozumienie wzajemnych powiązań między odrębnymi działami firmy oraz między firmą i jej otoczeniem,

- Jeszcze lepsze rozumienie różnic w sposobach myślenia, uczenia się i porozumiewania się ludzi,

- Wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości

- Wzmocnienie poczucia misji i sensu;

 

 Katarzyna Strożyńska, MBA

Ekonomista z doświadczeniem w organizacji i zarządzaniu; autorka strategii marketingowych i strategii rozwoju, certyfikowana trenerka biznesu, coach ICF ACC.

Praktyk w prowadzeniu i integracji zespołów. Posiadając wykształcenie artystyczne z powodzeniem korzysta ze sztuki
- wzbogacając nowoczesny coaching biznesowy o narzędzia artecoachingu.

więcej...

...........

 


  • DOROŚLI UCZĄ SIĘ NAJLEPIEJ GDY:

  • W procesie uczenia się mają możliwość odwołania się do już posiadanej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia lub doświadczeń dostarczanych w trakcie zajęć;

  • Nowe informacje są spójne z dotychczasową wiedzą i doświadczeniem –  materiał pozostający w konflikcie z dotychczasową wiedzą jest przyswajany dużo wolniej;

  • Doświadczenie uczestników jest uznawane za cenne w szkoleniu;

  • Uczestnicy rozumieją znaczenie, przydatność i wartość tego czego się uczą;

  • Uczestnicy mogą wyrażać własne zdanie bez obaw o „cenzurę”;

  • Uczestnicy mają prawo popełniać błędy;

  • Uczestnicy mają wpływ na zakres, tempo, czas i sposób uczenia się;

  • Uczestnicy uczą się w podejściu praktycznym i angażującym emocje;

  • Uczenie się to środek pomocny do poradzenia sobie ze zmianą, a nie cel sam w sobie.

 

 


Udział w 2 dniowych warsztatach coachingowych: 1000 zł netto


Kwota ta obejmuje:
aktywny udział w warsztatach z grupą 8-10 praktyków zarządzania, materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe, posiłki
oraz
3 godziny indywidualnego coachingu lub konsultacji po warsztatach


To nie jest szkolenie typu "siądź i posłuchaj" tylko interaktywny proces angażujący uczestników zarówno intelektualnie jak i emocjonalnie, co znacząco przyspiesza proces zapamiętywania i uczenia się nowych umiejętności. Dzięki zastosowaniu metod coachingowych uczestnicy przekraczają ograniczające przekonania, wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie a po warsztatach z większą energią podejmują kolejne wyzwania.

Wzmocnienie Liderów obszarach zarządzania strategicznego zapewnia im większą skuteczność w takim prowadzeniu zespołów,
by wzrastała motywacja, kreatywność i wydajność pracy -

- dzięki temu inwestycja zwróci się w krótkim czasie.

 
© Intelkom 2010