Motywowanie w procesie zmian PDF Drukuj Email

Motywacja i motywowanie w procesie zmian

Zmiana stanowiska, zmiana technologii, zmiana systemu zarządzania, zmiana dostawcy, zmiana siedziby,
zmiana zarządu, zmiana strategii, zmiana priorytetów... każda zmiana oznacza konieczność doświadczenia
"NIEZNANEGO" przez wszystkich członków zespołu, firmy, organizacji... Tymczasem trzymanie się tego co znane,
to najpotężniejszy ludzki instynkt - więc stres i opór wydają się nieuniknioną reakcją... Czy musi tak być zawsze i na pewno???

CELE WARSZTATÓW

Wzmocnienie kompetencji członków zespołu pomocnych w aktywnym uczestnictwie w procesie zmian:

- Wzmocnienie w zespole motywacji do zmian,
- Wzmocnienie zaufania do siebie i zespołu,
- Wzmocnienie synergii (2+2=5) i strategii działania opartych o zasadę win-win,
- Wzbogacenie skutecznej komunikacji,
- Uzmysłowienie szans związanych z rozwiązywaniem konfliktów i dochodzeniem do konsensusu,
- Prawidłowe zarządzanie stresem i emocjami,
- Wzmocnienie asertywności i odporności na manipulacje;

TEMATYKA:

Sposoby wzmacniania motywacji własnej i zespołu

- Motywowanie  - inspirowanie – co motywuje i jak podtrzymać motywację własną i zespołu,
- Komunikacja i porozumiewanie wielopoziomowe,
- Dopasowanie jako wstęp do skutecznej komunikacji i motywowania: modalności, metaprogramy, poziomy logiczne,
- Wartości osobiste i nadrzędne wartości Firmy jako skuteczne narzędzia wzmacniania motywacji,
- Wspierająca recenzja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnych i motywowania,
- Świadomość powiązań przyczynowo-skutkowych pracy poszczególnych członków zespołu - jako źródło motywacji do zmian,
- Wzmacnianie synergii (2+2=5) i strategie win-win,
- Negocjacje i sposoby rozwiązywania konfliktów:
- Stres jako efekt uboczny zmian i jego konsekwencje,
- Prawidłowe zarządzanie emocjami – kilka sposobów redukcji stresu,
- Wywieranie wpływu i odporność na manipulacje;

NARZĘDZIA I METODY

Gry zespołowe D. Neenana;
- Metaprogramy R. Bandlera,
- Badanie doceniające D. Cooperridera,
- Model uczenia się R. Dieltsa,
- Piramida potrzeb A. Maslowa,
- Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioni,
- GROW Johna Whitmore'a,
- Pytania coachingowe,
- Metoda Points Of You,
- Metafora,
- Techniki aktywnego słuchania,
- Techniki dopasowania - jako wstęp do przewodzenia w zespole,
- Burza mózgów,
- SMARTER,
- Wspierająca recenzja;

ZAKŁADANE EFEKTY

Poziom wiedzy:

- Zapoznanie z neuropsychologicznymi aspektami wprowadzania zmian,
- Zapoznanie z barierami pojawiającymi się w procesie wprowadzania zmian i sposobami przekraczania tych barier;

Poziom umiejętności:

- Motywowanie siebie i zespołu,
- Wychodzenie z konfliktów poprzez znajdowanie “trzeciego wyjścia”
- Wykorzystywanie oporu przed zmianami do ich kreatywnego wprowadzenia,
- Panowanie nad emocjami i stresem,
- Techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacjami;

Poziom postaw:

- Wzrost motywacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków,
- Rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołowej w procesie zmian,
- Nie uleganie presji, naciskom i manipulacjom w sytuacjach zmiany,
- Wzmocnienie pewności siebie i zaufania do siebie i członków zespołu,
- Dążenia do relacji "wygrany – wygrany",
- Wyrozumiałość i zrozumienie dla oporu ludzi wobec zmian;

PROWADZENIE

Katarzyna Stróżyńska
Paweł Ciągło

 
© Intelkom 2010