PDF Drukuj Email

Co to jest NLP? 

Wolfgang Wolker -
Wstęp do "Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi" Lukasa Derksa

Ponad dwadzieścia pięć lat temu dwóch bardzo zdolnych, młodych naukowców z kręgów uniwersyteckich w Santa Cruz w Kalifornii (Stany Zjednoczone) zainicjowało zupełnie nową dziedzinę badań. Programo­wanie neurolingwistyczne - bo o nim mowa - wywołało różny oddźwięk, nie mniej jednak zrobiło furorę na całym świecie.
Na bazie nowoczesnej teorii systemowej, lingwistyki, neurofizjologii, antropologii i psychologii Richard Bandler i John Grinder stworzyli na początku lat siedemdziesiątych solidny fundament wiedzy naukowej przekraczającej wszelkie kulturowe granice. Po raz pierwszy przeanali­zowali i opisali oni te wzorce ludzkiego spostrzegania, przeżywania sytu­acji, zachowań i komunikacji, które umożliwiają dogłębne zrozumienie często tak zaskakujących różnic w odbieraniu rzeczywistości.
W czasach globalizacji NLP pomaga zrozumieć, w jaki sposób ludzie należący do jednej i tej samej rasy mogą egzystować na przykład jako pro­fesorowie na uniwersytecie, kapłani voodoo na Haiti, radykalni działacze polityczni w podziemiu czy żarliwi wierni najrozmaitszych religii albo no­madzi w rozległych mongolskich stepach, czy też żołnierze
agresywnej, in­wazyjnej armii bez podawania w wątpliwość własnego, wewnętrznego sys­temu wartości i to wobec tak oczywistej sprzeczności ich poszczególnych celów życiowych. Dzięki NLP można - co zrozumiałe - wyodrębnić te róż­nice między nami a innymi ludźmi, które ujawniają się

 

 

 


 

 

każdego dnia, do­dając życiu z jednej strony uroku, a z drugiej - nierzadko przysparzając przykrych doświadczeń. Poza tym programowanie dostarcza nam prakty­cznych metod zmiany niepożądanych przeżyć i zachowań zarówno włas­nych, jak i cudzych. W ten sposób właśnie pragmatyczne ukierunkowanie tej techniki różni się od pozostałych naukowych innowacji zorientowanych raczej na czyste zrozumienie obecnego stanu rzeczy.
Programowanie neurolingwistyczne jest więc pierwszą dziedziną z za­kresu etologii, nauk społecznych i poznawczych, wyraźnie poświęconą stu­diom dotyczącym „struktury ludzkiej subiektywności". Wiedza na temat miarodajnych elementów „subiektywnej konstrukcji rzeczywistości", opracowana w ciągu ubiegłych dwudziestu pięciu lat, stanowi dzisiaj coraz częściej punkt wyjścia dla nowatorskiej działalności badawczej, która zdołała pokonać paradygmat ogólnego, uniwersalnego człowieczeństwa na rzecz realnego uwzględnienia indywidualnych, społecznych i subkultur-owych różnic.

................................................................ ........ ............................

 

 

 

 

 
"Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi"

Lucas DerksNLP narodziło się w latach siedemdziesiątych aby metodycznie unowo­cześnić psychoterapię. Można by nawet powiedzieć, że korzenie NLP sięgają czasów Arystotelesa, w rzeczywistości jej źródłem jest psychologia XIX wieku, a dokładniej prace Williama Wundta i Williama Jamesa. Natomiast wkład, jaki wnieśli w rozwój NLP Alfred Korzybski, Jay Haley, Howard Gardner, Milton Erickson, Jerome Singer, Carl Pribram oraz Szkoła Pało Alto zgromadzona wokół Gregory'ego Batesona, Virginii Satir i Paula Watzlawicka, został w stu procentach udowodniony (Walker, 1996).

Wielu psychologów stosujących techniki NLP to wie, a nawet można powiedzieć, że jest to nasza ulubiona metoda praktykowania psychologii. Programowanie neurolingwistyczne kompensuje w naszych oczach przede wszystkim „bezładną" psychologię, którą pozostawili nam behawioryści, oraz tę „nierealną", przejętą od szkół psychoanalitycznych i humanisty­cznych.

Rozwój NLP zapoczątkował Gregory Bateson. Pisał on: „Jest to naukowa tragedia, że psychologia uległa pokusie przejęcia metod nauk przyrodniczych". Dopiero NLP pozwoliło nam zastanowić się nad alter­natywnymi sposobami uprawiania psychologii. Czy obiad
nam smakuje, okazuje się dopiero przy jedzeniu, a przydatność metody objawia się w mo­mencie jej zastosowania. Można na to spojrzeć również z innej strony. Jak powiedział William James pod koniec XIX wieku: „Prawdą jest to, co funkcjonuje". W trakcie dalszego rozwoju NLP przetrwają tylko te meto­dy, które dowiodły, że funkcjonują, funkcjonowały i będą funkcjonować. Zmiana własnej przeszłości, od dwudziestu lat istniejąca technika NLP, funkcjonuje do dzisiaj nie dlatego, że jest logiczna czy zgodna z ideologią, i nie dlatego, że pasuje do najnowszych, najstarszych czy najbardziej rozpowszechnionych teorii, a także nie dlatego, że jej twórcy czy wyznaw­cy byli bardzo sławni. I wcale nie jest skuteczniejsza niż inne porówny­walne metody. Z techniki zmiany własnej przeszłości ciągle się jeszcze korzysta, ponieważ w rękach doświadczonego fachowca zawsze pomaga ona w rozwiązaniu najróżniejszych problemów i jest przy tym stosunkowo łatwa w zastosowaniu.

 

 

 

 Prawdę mówiąc, NLP to nie jest zbiór teorii, a więc uczeni nie mają się o co spierać. Są tylko metody, które można ocenić i porównać ze sobą pod względem skuteczności. A powodem, dla którego powyższe techniki rzad­ko kiedy są popierane naukowo uzasadnionymi teoriami, jest fakt, iż są one wynikiem tak zwanego modelowania, czyli analizy działania ludzi sukcesu bez uwzględnienia ich teoretycznych przekonań.
Dopóki dane statystyczne będą jedynym wymiernikiem nauk psycho­logicznych, a ich zwolennicy będą obstawać przy swoich przekonaniach, tak długo NLP nie będzie w stanie zająć przysługującego mu stanowiska.
Niektórzy są zdania, że mistrzowie NLP na podstawie swoich doświad­czeń sami powinni przeprowadzić odpowiednie badania i udostępnić światu dane statystyczne dowodzące przewagi ich metod pracy. Dotychczas jednak w tym kierunku nie przedsięwzięto wielu działań.
I jeszcze jeden fakt uniemożliwia rozważnej, naukowej tradycji uznanie NLP - programowanie ustawicznie konfrontuje psychologów z potężną różnicą między „wiedzą" a „działaniem". Naukowcy są wy­kształceni, żeby coś wiedzieć, a osoby praktykujące NLP, żeby działać. W efekcie niektórzy z tych ostatnich mają niewielką wiedzę, ale są, mimo to, w stanie bezpośrednio zaprezentować swoje umiejętności, podczas gdy niejeden wykwalifikowany psycholog jest absolutnie bezradny, gdy chodzi o zademonstrowanie określonej techniki NLP.
Aby pokonać przepaść między teoretyczną wiedzą a praktycznymi umiejętnościami, potrzeba okazania wzajemnego szacunku.

" NLP nie polega na "leczeniu" ludzi, tylko na nauczeniu ich myślenia,
dzięki któremu będą dokonywali lepszych wyborów"

Richard Bandler, Transformacja, Helion, Gliwice, 2010"W pułapce nabytej boskości"
Autorka: Iwona Kokoszka                                                      Źródło: Forbes


Do NLP przylgnęła łatka szkoleń z manipulacji. A to po prostu narzędzie do nauki komunikacji, która może zmienić życie zawodowe. NLP opisało umiejętności werbalne i pozawerbalne, które każdy intuicyjnie wykorzystuje, ale ich nie dostrzega i nie zdaje sobie sprawy, że można ich używać świadomie, w zależności od sytuacji. To sztuka rozumienia komunikacji, zadawania pytań, tworzenia sugestywnych komunikatów. Pozwala ona wprowadzać zmiany w zachowaniu nie tylko na poziomie umiejętności (to zazwyczaj dzieje się w pierwszym etapie), ale również w sferze przekonań i emocji.

– To dobre narzędzie pomocnicze dla każdego, kto w pracy komunikuje się z ludźmi: menedżera, handlowca – mówi Marek Rudziński, za­łożyciel NLP Neuroedukacja, pierwszej szkoły NLP w Polsce. – Ale bywa sprzedawane jako panaceum na wszelkie problemy i łatwa metoda wdrażania najbardziej złożonych zmian w życiu, co często zarzucają mu np. pisma popularnonaukowe propagujące akademicką metodę psychoterapii jako jedyną słuszną – dodaje.

Więcej: http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/rozwoj-osobisty/w-pulapce-nabytej-boskosci,6026,1
..............................................................

 

Czym jest NLP?

Autorka: Caro­lyn K.Sikes


NLP jest środ­kiem roz­woju oso­bi­stego i lep­szej, spraw­niej­szej komu­ni­ka­cji, a nie tylko narzę­dziem tera­peu­tycz­nym. Kom­pletne, inten­sywne tre­ningi NLP dla ludzi biz­nesu, edu­ka­cji, opieki zdro­wot­nej, a także tera­peu­tów i innych spe­cja­li­stów są przy­jemne, rado­sne, wzbo­ga­ca­jące, a dla więk­szo­ści uczest­ni­ków — są jed­nym z naj­głęb­szych doświad­czeń roz­woju w życiu.


NLP to bar­dzo sze­roka dzie­dzina, któ­rej uczy się w prak­tycz­nie każ­dym kraju na naszej pla­ne­cie, mająca wpływ na psy­cho­lo­gię, lin­gwi­stykę, komu­ni­ka­cję w biz­ne­sie, tre­ningi, edu­ka­cję i inne obszary. NLP zaczęło się w latach 70-tych i obec­nie jest bar­dzo róż­no­rodne z roz­ma­itymi „szko­łami” na całym świecie.
(..) NLP jest nową tech­niką wpro­wa­dza­jącą nas w nowo­cze­sny świat, tech­niką, która umoż­li­wia nada­nie życiu upra­gnio­nej jako­ści — natych­miast. Jest szybka, pro­sta i nie­wia­ry­god­nie logiczna.

NLP jest skró­tem ter­minu Neuro-Lingwistyczne Pro­gra­mo­wa­nie.
Neuro ozna­cza neu­ro­lo­gię (mózg/umysł), dzięki któ­rej prze­twa­rzamy nasze doświad­cze­nie przy uży­ciu pię­ciu zmysłów.
Lin­gwi­styczne odnosi się do języka, zarówno wer­bal­nego, jak i nie­wer­bal­nego, za pomocą któ­rego są kodo­wane, porząd­ko­wane i opa­try­wane zna­cze­niem nasze neu­ro­lo­giczne reprezentacje.
Pro­gra­mo­wa­nie pocho­dzi z meta­fory kom­pu­te­ro­wej i odnosi się do moż­li­wo­ści odkry­cia i wyko­rzy­sta­nia men­tal­nie wyko­ny­wa­nych programów.

W skró­cie — NLP uczy jak ste­ro­wać mózgiem, aby uzy­ski­wać pożą­dane rezultaty.
Jest około 96  ksią­żek poświę­co­nych wła­śnie NLP. Tysiące innych ksią­żek, taśm, pro­gra­mów tre­nin­go­wych i firm sto­suje poję­cia z dzie­dziny NLP.
Pośród nich są takie osoby i firmy jak Tony Rob­bins, Brian Tracy, Deep Cho­pra, pisarz Donald Moine, twórca „Mega Memory” Kevin Tru­deau, „Ver­bal self-defense” pisarka Suzette Haden Elgin, IBM, Hewlett-Packard, Ame­ri­can Express i wiele innych. Pro­gramy te czę­sto wspo­mi­nają pokrótce o NLP, a cza­sami po pro­stu uży­wają pojęć nie poda­jąc ich źródła.

NLP zaczęło się od postawy cie­ka­wo­ści i zada­wa­nia pytań. Gdy ludzie mówili „Nie można wyle­czyć fobii”, postawą twór­ców NLP było „Oczy­wi­ście można”. Po pro­stu zigno­ro­wali powszechne teo­rie i zaczęli szu­kać suro­wych danych: rze­czy, które dzia­łają. Posta­wili pyta­nie: „Jeśli ktoś pora­dził sobie z fobią, to jak to zro­bił?”. A skoro mogli się tego dowie­dzieć, mogli też nauczyć tego innych ludzi, któ­rzy mogą uzy­skać takie same rezultaty.


Pro­ces odkry­wa­nia, jak ludzie robią te rze­czy, które dzia­łają, nazywa się mode­lo­wa­niem. NLP to mode­lo­wa­nie. Wielu ludzi myśli, że NLP to WYNIK mode­lo­wa­nia, tzn. szyb­kie lecze­nie fobii. Ale NLP to PROCES two­rze­nia metody lecze­nia fobii. Wła­śnie dla­tego jest takie potężne — dla­tego, że po odpo­wied­nim tre­ningu NLP-o­wiec potrafi mode­lo­wać dosko­na­łość dowol­nej osoby i dosko­na­łość tę powielać.

Mode­lo­wa­nie to umie­jęt­ność kopiowania tego, co działa, i odrzu­ce­nia całej reszty. Polega na zna­le­zie­niu naj­mniej­szej liczby kro­ków potrzeb­nych do osią­gnię­cia dokład­nie takich samych rezul­ta­tów. W NLP uspraw­niamy pro­cesy, które odby­wają się natu­ral­nie. Odkry­wamy co działa i uła­twiamy robie­nie tego i ucze­nie się tego. Uży­wamy sprzę­żeń zwrot­nych do cią­głego spraw­dza­nia i upew­nia­nia się, że nadal uzy­sku­jemy rezultat.

NLP jest to stu­dium tego, jak ludzie robią rze­czy, jak myślą, jak prze­twa­rzają infor­ma­cję i jak się zacho­wują. NIE doty­czy tego, w jaki spo­sób ludzie mają pro­blemy, ani nie jest rodza­jem teo­rii oso­bo­wo­ści. W NLP nie ma nic ezo­te­rycz­nego. Polega na uży­wa­niu tego, co działa, i nie­uży­wa­niu tego, co nie działa. Lecze­nie fobii nie tłu­ma­czy tego, jak uzy­sku­jesz fobię, po pro­stu pomaga się jej pozbyć.

Dla prak­tyka NLP wła­ściwa postawa to nie­na­sy­cona cie­ka­wość. Aby cią­gle się uczyć, wzra­stać i ewo­lu­ować, nie zatrzy­mać się na kilku tech­ni­kach szyb­kich napraw… ale roz­wi­jać się i sta­wać się coraz bar­dziej wraż­li­wym, rado­snym i cie­ka­wym. Innymi słowy — czy­nić życie świę­tem, a nie ban­da­żo­wać łokieć.

Cer­ty­fi­katy NLP zostały wpro­wa­dzone pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych jako spo­sób cer­ty­fi­ko­wa­nia tera­peu­tów, któ­rzy chcą sto­so­wać NLP wobec swo­ich klien­tów. Obec­nie jed­nak NLP przy­ciąga ludzi ze wszyst­kich ście­żek życia, jako środek oso­bi­stego roz­woju i tre­ningu per­swa­zji.

NLP jest środ­kiem roz­woju oso­bi­stego i lep­szej, spraw­niej­szej komu­ni­ka­cji, a nie tylko narzę­dziem tera­peu­tycz­nym. Dajemy także eks­cy­tu­jące środo­wi­sko szyb­kiego ucze­nia się zorien­to­wa­nego na ucze­nie mózgu. Kom­pletne, inten­sywne tre­ningi NLP dla ludzi biz­nesu, edu­ka­cji, opieki zdro­wot­nej, a także tera­peu­tów i innych spe­cja­li­stów są przy­jemne, rado­sne, wzbo­ga­ca­jące, a dla więk­szo­ści uczest­ni­ków — są jed­nym z naj­głęb­szych doświad­czeń roz­woju w życiu.

Caro­lyn K. Sikes  (www.idea-seminars.com)
tłumaczenie: Tomasz Kowa­lik

Caro­lyn Sikes jest Pre­ze­sem IDEA Semi­nars, Inc. w Bro­ok­field w sta­nie Wiscon­sin. Jest cer­ty­fi­ko­wa­nym Mistrzem Prak­ty­kiem NLP


.............. .........
..............


Rozmowa z terapeutką Suzi Smith


Rozmawiała: Dorota Frontczak Źródło: Wysokie Obcasy


Jako dzieci podlegamy procesowi, który w NLP nazywamy modelowaniem. Patrzymy, słuchamy i kopiujemy zachowania innych. Mamy szczęście, jeśli wzory te były oparte na pozytywnym myśleniu i zdrowych zachowaniach.


Więcej: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,2665261.html


 

 
© Intelkom 2010